Boj s časom

Včasné zaregistrovanie nežiaduceho horenia a prijatie potrebných opatrení môžu zabrániť vzniku, alebo aspoň rozšíreniu požiaru a zamedziť tak vzniknutým škodám. Urýchlením prijatých opatrení je možné čo najviac minimalizovať vzniknuté škody. Tu rozhoduje čas....

Väčšina požiarov začína tlením horľavého materiálu. Ohnisko má v čase tlenia ešte malú ničivú energiu. Obyčajne v uzavretých priestoroch dôjde k úbytku kyslíka a často sa oheň sám uhasí. Pokiaľ v priestoroch nie sú prítomní ľudia, vzniknutá škoda je zanedbateľná.Nie je to ale tak vždy.

Pre nedostatok kyslíka pri horení sa uvoľňuje nebezpečný plyn kysličník uhoľnatý (CO), ktorým sa môžu udusiť prítomní ľudia. Pri dlhodobom tlení vzniká z ohniska uvoľneného kysličníka uhoľnatého, nebezpečná koncentrácia výbušného plynu. V tomto štádiu, ak dôjde k uvoľneniu zápalnej energie z ohniska alebo k iskreniu, napr. elektrického zariadenia, dôjde ku vznieteniu tejto výbušnej zmesi a horenie prechádza do štádia, keď už nie je možné v objekte zachrániť takmer žiadny majetok.

Čo je vlastne požiar?

Pojem horenie možno definovať ako chemickú, oxidačno-redukčnú reakciu, pri ktorej horľavá látka reaguje s oxidačným prostriedkom, mení svoje základné chemické vlastnosti a pri tejto reakcii sa uvoľňuje teplo a vyžaruje svetlo.

Podľa zákona je požiarom každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku alebo životnom prostredí, následkom ktorého je usmrtená alebo zranená fyzická osoba či uhynuté zviera. Požiar je tiež nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie.

Nebezpečenstvá požiaru

Väčšina požiarov vzniká z nedbanlivosti. Často je to zle udusený ohorok cigarety, neodborne vykonaná elektroinštalácia alebo porucha samotného elektrospotrebiča.
Dnešný moderný Svet si nevieme predstaviť bez rôznych drobných elektrospotrebičov, ktoré sú nie vždy umiestnené na vhodnom nehorľavom podklade, nechávame ich bez dozoru nepretržite zapojené v zásuvkách. Nebezpečným zdrojom požiaru môžu byť aj nabíjačky malých akumulátorov, ktoré pri poruche môžu explodovať. V čoraz krutejšom konkurenčnom boji, najmä v čase krízy, to môže byť aj podpaľač.

Od 26.7.10 [+/-]
Dnes:
Včera:
Predvčerom:
42
215
268

-53
Tento týždeň:
Minulý týždeň:
Predminulý týždeň:
1904
3009
2140

+869

Lineárny hlásič

DOP-40_nastavenieLineárny hlásič (5-100m) sa nastavuje veľmi jednoducho tromi skrutkami za pomoci zabudovaného silného laserového dela. 

Inštaluje sa bez prítomnosti napájacieho napätia od ústredne, bez pomoci diagnostickej pomôcky. Je potrebná iba jedna 9V batéria na vybudenie laserového paprsku a jeden malý krížový skrutkovač.

dop40

Kontroly/ revízie EPS
Užívateľské hodnotenie: / 4
SlabéDobré 
Napísal Ado Kamen   
Sobota, 26 Január 2008 12:00

Opravy a kontroly na uvedené systémy EPS vykonávame na základe osobitného oprávnenia  v zmysle zákona 314/2001 Z.z.

UniPOS:  IFS 7002, FS 4000

MENVIER: DF 6000, 6100

TESLA:  MHU 102, 103, MHU 106

LITES:  MHU 109, 110, 111


Pravidelná ročná kontrola EPS v zmysle vyhl. MVSR č. 726/2002 Z.z.:

  • vykonáva sa v 12.  mesiaci po odovzdaní systému do prevádzky, alebo pri zmene užívania stavby, resp. charakteru zariadenia EPS - zároveň sa vykoná čistenie optických hlásičov vykazujúce parametre odlišné od normálneho stavu. 

Do výkonu je zahrnuté vykonávanie predpísaných meraní a skúšok ochrán pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN IEC 61140 a súvisiacich STN, ako aj vyhotovenie správy o odbornej prehliadke EPS, ak termín odbornej prehliadky vyžaduje charakter zariadenia a objektu pre vyhradené technické zariadenia elektrické - v zmysle vyhl. 718/2002 Z.z.

Pravidelná štvrťročná kontrola EPS:

  •  vykonáva sa raz za 3 mesiace - skúška systému, kontrola každého dymového hlásiča skúšobným plynom, stlačením tlačítka.

Závady zistené počas kontrol, sa odstraňujú v priebehu kontroly. Prípadná oprava poškodenej časti zariadenia sa vykoná na mieste inštalácie, alebo sa oprava zabezpečí výmenným spôsobom - náhradou poškodenej časti za nové, resp. z opravených zásob servisu.

V nepredvídaných situáciách svoj harmonogram a plnenie servisných prác prispôsobíme aktuálnym požiadavkám objednávateľa.

Pravidelná mesačná kontrola EPS:

  • vykonáva sa každý mesiac, okrem mesiacov, keď sa vykonáva ročná kontrola - môže ich vykonávať zaškolený pracovník, osoba poverená vykonávaním mesačných kontrol. 

Denné kontroly na základe zaškolenia osôb vykonáva sám užívateľ /osoba poverená/

Školenie osôb v termíne odovzdávania zákazky, ako aj v termínoch vykonávania štvrťročných a ročných kontrol vykonávame bezplatne. Školenia na požiadavku objednávateľa mimo týchto termínov sa účtuje, ako servisný zásah podľa cenníka, alebo na základe dohody s užívateľom-

 

Vzor správy o kontrole/revízii EPS:

http://eps.sk/rokdownloads/Navody/vzor-kontrola.pdf

 

 

Ste

Pocitadlo.sk

. navstevnik tychto stranok 2024-07-21 01:40:49 Type: E_STRICT Msg: Non-static method JResponse::sendHeaders() should not be called statically File: /home/tr015300/www_root/libraries/joomla/environment/response.php Line: 206